Μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος αναμένεται οι συμμετέχοντες:

να έχουν αποκτήσει εποπτεία του πεδίου της εκπαίδευσης προσφύγων και των εκπαιδευτικών πολιτικών που απευθύνονται σε πρόσφυγες και μετακινούμενους πληθυσμούς

να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πολύγλωσσα, πολυπολιτισμικά και διαφορετικών ταχυτήτων εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ζητήματα διαχείρισης της τάξης και σε ψυχοικοινωνικού χαρακτήρα προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαίδευσης μαθητών προσφύγων

να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ζητήματα διαχείρισης της τάξης και σε ψυχοικοινωνικού χαρακτήρα προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαίδευσης μαθητών προσφύγων

να είναι σε θέση να εντάσσουν τους μαθητές-πρόσφυγες στις μεικτές τάξεις, στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν, με αποτελεσματικό τρόπο, διαφοροποιώντας τη διδασκαλία τους

να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

να μπορούν να αξιολογούν το γλωσσικό επίπεδο, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών, ώστε να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας

να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ενδιαφέρουσες και συμμετοχικές διδακτικές ενότητες που συμβάλλουν στην παράλληλη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου)

να είναι εξοικειωμένοι με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και να μπορούν να σχεδιάζουν εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες προσαρμοσμένο/-ες στις ανάγκες των μαθητών τους

να έχουν αναπτύξει τη διαπολιτισμική τους ικανότητα, μια βαθιά ενσυναίσθηση για ζητήματα ταυτότητας και ένταξης και αξίες που σχετίζονται με τα παιδιά ως φορείς δικαιωμάτων