Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε πεδία όπως η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η  ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ένταξη των μαθητών/τριών προσφύγων, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διδασκαλία στα μη γλωσσικά μαθήματα, η χρήση εργαλείων εντατικής εκμάθησης, η ανάπτυξη συμμετοχικών-βιωματικών δραστηριοτήτων μάθησης, η διαχείριση της τάξης και η δυναμική της ομάδας, η ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν τους/τις μαθητές/τριες και οδηγούν στη σχολική επιτυχία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται:

να έχουν αποκτήσει εποπτεία του πεδίου και των προκλήσεων στην εκπαίδευση ατόμων με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο και να έχουν εξοικειωθεί με τις εκπαιδευτικές συμπερίληψης και μαθησιακής υποστήριξης

να είναι σε θέση να αναπτύσσουν αποτελεσματικές πρακτικές, στο επίπεδο της τάξης και της σχολικής μονάδας, συμβατές με τα πολύγλωσσα, πολυπολιτισμικά και διαφορετικών ταχυτήτων εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα προκλήσεις, επενδύοντας στην ανθεκτικότητα, ενισχύοντας τα κίνητρα και αναπτύσσοντας υψηλές προσδοκίες από όλους τους/τις μαθητές/τριες.

να είναι σε θέση να εντάσσουν τους/τις μαθητές/τριες με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στις μεικτές τάξεις, στα διαφορετικά μαθήματα, με αποτελεσματικό τρόπο, εφαρμόζοντας πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και επενδύοντας στις γνώσεις, τις μητρικές γλώσσες και τις εμπειρίες τους

να είναι εξοικειωμένοι/ες με τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και για τη ενσωματωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL)

να μπορούν να σχεδιάζουν αποτελεσματικές, συμμετοχικές, βιωματικές εκπαιδευτικές συναντήσεις και δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες τους

να ενσωματώνουν στη διδασκαλία του αντικειμένου τους την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και να επενδύουν στην κοινωνική-συναισθηματική μάθηση

να είναι εξοικειωμένοι/ες με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό (του ψηφιακού συμπεριλαμβανομένου) και να μπορούν να σχεδιάζουν υλικό και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες κάθε φορά ανάγκες

να έχουν αναπτύξει τη διαπολιτισμική τους ικανότητα, μια σε βάθος ενσυναίσθηση για ζητήματα ταυτότητας και συμπερίληψης και να εφαρμόζουν στην πράξη αξίες που αναγνωρίζουν τα παιδιά ως φορείς δικαιωμάτων

να εργάζονται συνειδητά για την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) και την ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής που διαμορφώνουν αποτελεσματικά, συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.